Naše služby

Nabízíme komplexní služby spojené s prodejem, koupí a pronájmem nemovitostí

Prodej

Při prodeji Vaší nemovitosti připravíme její profesionální prezentaci. Zhotovíme fotografie a video prohlídku pro inzerci. Vyřídíme veškeré náležitosti spojené s prodejem a převodem nemovitosti na nového vlastníka.

Nákup

Na základě Vašich požadavků vyhledáme vhodnou nemovitost. Doprovodíme Vás na prohlídku, při které odborně zhodnotíme stav nemovitosti v závislosti na ceně. Nabízíme komplexní právní servis či konzultaci u naší smluvní advokátní kanceláře.

Odhad

Chcete znát tržní hodnotu Vaší nemovitosti? Zvažujete prodej? Na základě dlouholetých zkušeností, znalosti realitního trhu a s využitím katastrálních dat, Vám připravíme tržní analýzu nebo znalecký posudek na míru.

Financování

S financováním nového bydlení Vám pomohou, našimi klienty prověření finanční poradci, kteří se nezaleknou žádných překážek a najdou to nejlepší možné řešení pro Vás.

Advokát

Jako jedna z mála realitních kanceláří nabízíme úschovu provize na bankovním účtu advokáta. S penězi pak nakládáme až ve chvíli, kdy na ně máme právní nárok. Advokátní služby spojené s prodejem či koupí nemovitosti jsou v naší režii.

Kontaktujte nás

Máte zájem o prodej nemovitosti? Chcete nebo potřebujete koupit nemovitost? Nebo se jen chcete zeptat, jak pracujeme a co všechno pro Vás zařídíme? Nebojte se na nás obrátit s dotazem o radu či pomoc ve světě realit.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Nakládání s osobními údaji

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Diva reality s.r.o., se sídlem Souběžná 263/29, 636 00 Brno, IČ: 07466170, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108293, jako správce osobních údajů, tímto veřejně informuje o shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí svých klientů. 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese asistentka@divareality.cz.

Jaké údaje zpracováváme?

Identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo, název obchodní firmy, IČ.

Kontaktní údaje – trvalé bydliště, popř. kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo.

Údaje potřebné pro přípravu smluvní dokumentace – rodné číslo (u podnikajících fyzických osob pak obchodní firmu, místo podnikání a IČ, státní občanství, rodinný stav, číslo účtu, druh, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti, údaj zda jste či nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce.

Nezpracováváme o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje. 

K čemu údaje používáme?

 • Komunikace klient x makléř
 • Komunikace klient x hypoteční specialista
 • Uzavírání zprostředkovatelských smluv klient x realitní kancelář
 • Příprava smluv a jiných podkladů klient x advokát
 • Naplnění povinnosti Zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • V případě zvláštního souhlasu pak k zasílání obchodních sdělení

Zákonnost zpracování podle Čl. 6 GDPR

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

 • bod 1 b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. Zprostředkovatelská smlouva, Rezervační smlouva, Kupní smlouva atd.)
 • bod 1 c) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (např. Zákon č. 253/2008 Sb.)
 • bod 1f) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce, popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení) 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • spolupracujícím realitním makléřům
 • externí advokátní kanceláři
 • spolupracujícím hypotečním poradcům
 • externí účetní
 • daňovému poradci a kontrolním orgánům

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Jak dlouho u nás budou Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

Jaká jsou Vaše práva v rámci zpracovávání osobních údajů?

 1. právo být informován
 2. právo na přístup k osobním údajům
 3. právo na opravu
 4. právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 5. právo na omezení zpracování údajů
 6. právo vznést námitku proti zpracování
 7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese asistentka@divareality.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jaké jsou principy zpracování osobních údajů?

 • Veškeré osobní údaje zpracováváme vždy zákonně, korektně, spravedlivě, transparentně a odpovědně.
 • Zpracování je účelově omezené, což znamená, že zpracováváme osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 • V rámci minimalizace údajů zpracováváme přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.
 • Zpracováváme přesné a aktualizované osobní údaje - pokud jsou osobní údaje nepřesné, zajistíme jejich opravu či případně výmaz, k čemuž můžeme požadovat Vaši nezbytnou součinnost.
 • Uchováváme osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.
 • Zajišťujeme, aby všechny naše IT systémy a další úložiště, kde máme uloženy osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob k informacím (např. prostřednictvím firewallu, antivirové ochrany, přísných požadavků na hesla, přihlašování do systémů atd.).
 • Zajišťujeme, aby všechny dokumenty, kde jsou osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob. Tyto dokumenty jsou uloženy v uzamykatelných skříních, v uzamykatelných kancelářích, popř. jsou zabezpečeny jinými obdobnými zabezpečovacími prostředky.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.9.2018